About US

“Khi bạn an toàn chúng tôi hoàn thành sứ mệnh!” 

AN TOÀN LAO ĐỘNG & TƯ DUY VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của con người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước, một dân tộc hay nói rộng hơn là cho xã hội loài người.