Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH – Ban hành danh mục công việc có yều cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH – Ban hành danh mục công việc có yều cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ngày 20 tháng 8 năm 2020

Tải thông tư hoặc xem trực tiếp tại đây:


Nhận xét bài viết!

0907 468 569