Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác An Toàn Lao Động

Luật An toàn, vệ sinh lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Theo đó, tại Điều 10 luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động một số điểm như sau.
Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác An Toàn Lao Động
Quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn lao động – vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động.
2. Đại diện cho tập thể Người Lao Động thương lượng ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về An Toàn Lao Động Vệ Sinh Lao Động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ Người Lao Động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hơp pháp, chính đáng bị xâm hại.
3. Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động về An Toàn Lao Động – Vệ Sinh Lao Động.
4. Tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động; giám sát và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định về An Toàn Vệ Sinh Lao Động;…
5. Kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo đảm An Toàn Vệ Sinh Lao Động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất An Toàn Vệ Sinh Lao Động, tai nạn lao động và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về An Toàn Vệ Sinh Lao Động.
6. Tuyên truyền, vận động Người Lao Động, Người Sử Dụng Lao Động thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp bảo đảm An Toàn Vệ Sinh Lao Động tại nơi làm việc. Phối hợp với Người Sử Dụng Lao Động tổ chức tập huấn, huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động cho cán bộ công đoàn và Người Lao Động.
7. Yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện phấp bảo đảm An Toàn Vệ Sinh Lao Động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động nếu cần thiết khi phát hiện nơi làm việc có nguy cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của Người Lao Động.
8. Tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Luật luật An Toàn Vệ Sinh Lao Động 2015; tham gia, phối hợp với Người Sử Dụng Lao Động để ứng cứu, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất An Toàn Vệ Sinh Lao Động, tai nạn lao động;….
9. Phối hợp vơi Người Sử Dụng Lao Động tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác An Toàn Vệ Sinh Lao Động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; quản lý, hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
10. Những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định khi được Người Lao Động ở đó yêu cầu.

Nhận xét bài viết!

0907 468 569