Nguồn: Báo người lao động

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 32 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động bên thuê lại lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho NLĐ thuê lại theo quy định tại điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tổ chức huấn luyện cho NLĐ thuê lại thì bên thuê lại lao động có trách nhiệm huấn luyện bổ sung những nội dung phù hợp với thực tế điều kiện lao động tại nơi NLĐ làm việc như đối với NLĐ của bên thuê lại lao động được hướng dẫn. Căn cứ quy định trên, công ty ông Hoàng có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuê lại.